Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

 1. ISA Diensten Groep is een is een Besloten Vennootschap Hierna te noemen ISA
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtgever: ieder natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die aan ISA opdracht verstrekt tot het leveren van goederen en/of diensten; De opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ISA tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten aan opdrachtgever; Schriftelijk: een bericht dat op papier staat in de vorm van schrifttekens of een bericht dat vervat is in een elektronisch document in de vorm van schrifttekens. Een elektronisch document is een document dat door middel van verkeer langs de elektronische weg is verstuurd. Onder 'verkeer langs de elektronische weg' wordt verstaan het gebruik van e-mail en fax.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of dienstverleningen waarbij ISA goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert aan de opdrachtgever. Dit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door ISA aanvaard.
 4. De dienstverlening van opdrachtnemer bestaat voornamelijk uit het ter beschikking stellen van diensten zoals telefoonafhandeling, postverwerking, administratieverzorging, netwerkonderhoud, secretaressehulp en het ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBOD EN AANVAARDING

 1. Alle door of namens ISA gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door ISA. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door ISA zijn bevestigd.
 3. In het geval ISA de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering dan wel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs voor het bestaan van de overeenkomst.

3. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE DIENSTVERLENING

 1. De prijzen en/of de tarieven vermeld in alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.
 2. ISA is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of omstandigheden die verhoging van de kosten voor ISA met zich mee brengen, een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan opdrachtgever door te berekenen.

4. ALGEMENE VERPLICHTINGEN ISA

 1. Op ISA rust ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening een inspanningsverbintenis.
 2. ISA is gehouden om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan ISA bekend zijn gemaakt dan wel ISA redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 3. Bij het einde van de dienstverlening zal ISA alle documenten toebehorende aan de opdrachtgever in het bezit van de opdrachtgever stellen welke voor de opdrachtgever van belang zijn, behoudens in het geval van een aan ISA toekomend retentierecht.

5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is gehouden tijdig alle inlichtingen en/of gegevens te verstrekken om ISA adequaat in staat te stellen de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor en is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of gegevens. De opdrachtgever vrijwaart ISA voor aanspraken van derden inzake de verstrekte inlichtingen en/of gegevens.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ISA staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ISA in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtgever dient zijn volle medewerking te verlenen om ISA in staat te stellen de verrichte dienstverlening daadwerkelijk te kunnen afleveren. Indien de opdrachtgever weigert de dienstverlening van ISA in ontvangst te nemen dan zal de opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist direct in verzuim zijn.
 4. De opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen tarieven c.q. prijs van ISA en/of gemaakte overige kosten steeds tijdig op de daarvoor overeengekomen betalingstermijnen of in de facturen genoemde tijdstippen te voldoen.
 5. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leidt tot meer werk en extra leveringen door ISA, zullen die door ISA steeds volgens de dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leidt tot minder werk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch ISA behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door ISA reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch benutte manuren en apparaten alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.
 6. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. De opdrachtgever wordt geacht binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door ISA te reageren of hij al dan niet akkoord gaat met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

6. LEVERING(STERMIJNEN)

 1. Aangegeven perioden waarbinnen diensten worden uitgevoerd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding dient opdrachtgever ISA derhalve schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan ISA een redelijke termijn dient te worden gesteld waarbinnen ISA alsnog aan de verplichtingen kan voldoen.
 2. Bij het verzorgen van projecten en adviezen wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden indien ISA een factuur zendt voor de verrichte werkzaamheden.
 3. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag ISA de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan, alsmede wanneer ISA te hare kennis zijn gekomen omstandigheden welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn daar tegenoverstaande verplichtingen niet zal nakomen.

7. DUUR EN EINDE VAN DE DIENSTVERLENING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van de dienstverlening zoals beschreven in de overeenkomst. Opdrachtgever en ISA kunnen anders overeenkomen en een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand brengen in welk geval dat dan uitdrukkelijk in de overeenkomst dient te worden vastgelegd.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is door opdrachtgever en ISA mogelijk. Opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden en de datum van de opzegging. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient bij opzegging door de opzeggende partij een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt is opdrachtgever gehouden om aan ISA te vergoeden: - het honorarium naar de stand van dienstverlening per einde overeenkomst; - gemaakte kosten per einde overeenkomst; - kosten verbandhoudende met de inschakeling van derden; - 10% van het resterende deel van het honorarium van ISA dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien de opdracht volledig door ISA zou zijn vervuld.
 4. ISA heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in geval: a) opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst (en) nakomt; b) er gerede twijfel bestaat of opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) te voldoen; c) faillissement van opdrachtgever, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever.

8. ANNULERING

 1. Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever dan wel annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door ISA gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor ISA wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 15% van de overeengekomen prijs.

9. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient een factuur van ISA binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening, door de opdrachtgever worden voldaan.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en aan ISA een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt omgerekend.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Alle daadwerkelijk door ISA te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder het volledig honorarium van een advocaat, komen voor rekening van de opdrachtgever.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. ISA is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening indien ISA ondanks een schriftelijke ingebrekestelling (met inbegrip van een redelijke termijn voor nakoming) toerekenbaar tekortschiet.
 2. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van ISA komt voor vergoeding alleen de directe schade in aanmerking. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de bedongen prijst waartoe de schadevergoeding is beperkt berekend op de vergoedingen voor de prestaties van ISA in de periode twee maanden voorafgaande aan het verzuim van ISA. In geen geval zal de totale vergoeding van de directe schade meer dan € 25.000,-- bedragen.
 3. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ISA of degenen die door ISA ten behoeve van de dienstverlening zijn ingeschakeld, is schade zoals bedrijfsen/ of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten - ontstaan bij of door de vervulling van de dienstverlening van vergoeding uitgesloten.
 4. ISA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade welke optreedt doordat het systeem waaraan ISA onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verrichten moet, niet door de opdrachtgever gebruikt kan worden. Tevens geldt zulks voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk uitvallen van één of meer computersystemen.
 5. ISA is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens opgeslagen op harddisk of andere opslagmedia en andere informatiedragers van de opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van de opdrachtgever zijnde originelen. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij steeds een deugdelijke reservekopie maakt en de meest recente reservekopie op een veilige plaats bewaart anders dan op het adres waar de computer c.q. computersystemen zich bevinden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart ISA -behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het eerste lid- tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

11. VERVALTERMIJNEN

 1. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening van ISA dient de opdrachtgever binnen 1 maand, na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klachten aanleiding heeft gegeven, aan ISA voor te leggen, zulks op straffe van verval van enige aanspraak.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

12. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeenkomst vertragen en/of verhinderen en die niet aan ISA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, vertraging of staking van de toelevering van benodigde gegevens of inlichtingen door of namens opdrachtgever en/of door derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld en wijziging in regelgeving.
 2. Indien ISA door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze de verplichtingen na te komen, dan heeft ISA het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is ISA bevoegd alsmede na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven eigendom van ISA totdat de volledige prijzen en/of tarieven behorende bij de overeenkomst zijn betaald.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken, zoals bijvoorbeeld verpanding, ingebruikgeving of vervreemding, voordat de prijzen en/of tarieven volledig zijn betaald.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de geleverde zaken volledig te betalen, is ISA bevoegd zonder enige ingebrekestelling de zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van ISA tot het vorderen van schadevergoeding. 13.4 De opdrachtgever is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surseance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van conservatoire maatregelen jegens de opdrachtgever over door ISA geleverde zaken, onverwijld ISA daarvan in kennis te stellen zodat ISA zijn eigendomsrecht geldend kan (doen) maken.
 4. ISA zal bij terugname van de geleverde zaken zoals in dit artikel bedoeld gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de opdrachtgever de verplichting op zich neemt aan ISA alle medewerking te verlenen. Niet nakoming van deze verplichting door of namens de opdrachtgever leidt tot een direct opeisbare boete van ? 100,-- per dag, onverminderd het recht van ISA om in en/of buiten rechte het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en/of te effectueren;

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het auteursrecht van door ISA uitgebrachte en/of gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, foto's, ontwikkelde software en alle andere door ISA tot stand gebrachte werken, waaronder ook begrepen informatiedragers, berust bij ISA.
 2. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ISA is het de opdrachtgever niet toegestaan om het werk van ISA geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verveelvoudigen, in welke zin of wijze dan ook.
 3. Indien door de opdrachtgever ten behoeve van de dienstverlening aan ISA apparatuur, software, ontwerpen, afbeeldingen, foto's of andere materialen met het doel tot gebruik en/of bewerking ter beschikking worden gesteld, staat de opdrachtgever ervoor in dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. De opdrachtgever vrijwaart ISA tegen elke actie en/of rechtsmaatregel van derden wegens een (vermeende) inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten.

15. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke uit de met ISA deze gesloten overeenkomsten voortvloeien, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, tenzij dwingend bij wet een ander bevoegde rechter is voorgeschreven.
 2. Voor consumentenzaken geldt dat de opdrachtgever het recht heeft om binnen 1 maand nadat ISA zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. ISA blijft steeds bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.